תנאי שימוש באתר

 1. קבלת תנאי השימוש

  השימוש באתר זה marmelada2.co.il (להלן: "האתר"), על ידך, משתמש הקצה (להלן: "משתמש הקצה"), באמצעות הרשמה לאתר ו/או פתיחת חשבון באתר ו/או פתיחת חנות באתר או ביצוע קנייה בחנות באתר, מהווים, כל אחד מהם, הסכמה לתנאי השימוש שלהלן, שנקבעו ע"י חברת מרמלדה ניו מדיה בע"מ ח.פ. 514349919 שכתובתה רח' ביירון 12 תל-אביב (להלן: "מרמלדה", "החברה"). במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן (להלן :"תנאי השימוש"), עליך להימנע משימוש באתר. כל המבצע פעולה באתר מצהיר בזאת כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או דרישה או תביעה נגד מרמלדה, האתר, בעלי האתר, מנהליו, דירקטורים ונושאי משרה במרמלדה, סוכניהם, שלוחיהם או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מרמלדה על פי תנאי השימוש שלהלן. מרמלדה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם כל שינוי בתנאי השימוש יחול אך ורק על מוצרים או שירותים שנרכשו לאחר השינוי כאמור. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ונשים כאחד.

 2. כללי
  1. האתר מופעל על ידי מרמלדה ומספק שירותי סחר אלקטרוני ברשת האינטרנט בתחום מוצרי האיכות והלייף סטייל.
  2. מרמלדה מספקת פלטפורמה פרסומית למוכרים (להלן: "המוכר", "המוכרים") המעוניינים למכור מוצרים ו/או שירותים (להלן: "המוצרים") לקהל הרחב (להלן: "הקונים", "משתמש הקצה"). למען הסר ספק, מרמלדה אינה מייצרת, משווקת, מוכרת או מספקת את המוצרים. מרמלדה מעמידה לרשות מוכרים את האתר כבמה להצגת המוצרים בלבד ואין לראות את מרמלדה כמי שמוכרת או מספקת את המוצרים ואין לראות במרמלדה כמי שחבה באחריות כלשהי בגינם, במישרין או בעקיפין. מרמלדה אינה צד לעסקה שבין המוכרים ובין הקונים (להלן: "הפלטפורמה"). השימוש באתר - על כל מגוון שירותיו - הינו על אחריות הקונים והמוכרים בלבד.
 3. הרשמה וכשרות לשימוש באתר
  1. מרמלדה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאפשר גישה לאתר לכל משתמש קצה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
  2. ההרשמה באתר לרבות יצירת שם המשתמש והסיסמא הינה אישית ואינה ניתנת להעברה, בתמורה או שלא בתמורה.
  3. על משתמש הקצה חלה החובה לאבטח באופן אישי את הסיסמא המתקבלת מהאתר. משתמש הקצה אחראי באופן מלא לכל פעולה הנעשית מתוך החשבון שלו. מרמלדה לא תהיה אחראית לנזק כלשהו שייגרם בשל פריצה לחשבון שנגרמה בעקבות רשלנות של משתמש בשמירה על הסיסמא שלו.
  4. משתמש הקצה מצהיר בזאת כי הינו בעל כשרות משפטית על פי חוק להשתמש באתר זה ולהתחייב בחוזה (קנייה או מכירה) בהתאם לדין. מובהר בזאת כי השימוש באתר על ידי קטינים כפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם. ככל שמשתמש הקצה הינו מתחת לגיל 18, הוא נדרש לבקש מהוריו או מהאפוטרופוס החוקי שלו רשות לפני השימוש באתר, וכאשר משתמש הקצה עושה שימוש באתר, הוא מצהיר בפני מרמלדה שקיבל רשות כאמור – לאחר שהוריו או האפוטרופוס החוקי שלו קראו בעיון רב את תנאי השימוש. האחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש באתר חלה על משתמש הקצה, הוריו או האפוטרופוס החוקי שלו בלבד, ומשתמש הקצה פוטר בזאת את מרמלדה מכל אחריות בקשר לכך.
  5. ככל שההרשמה באתר היא בשם תאגיד, על התאגיד האחריות המלאה כי מי שיצר את החשבון בשם התאגיד הינו בעל הסמכות כדין לעשות כן. מרמלדה אינה בודקת מראש את זהות המוכר ולא תהיה למרמלדה כל אחריות בגין כל טענה או תביעה או דרישה של צד שלישי כנגד אותו מוכר או אחריות כלשהי לנזקים הנטענים ע"י מוכר.
  6. על המוכר לוודא כי פרטי החשבון שיצר עדכניים ומדויקים. לרבות דברים אמורים בקשר עם כתובת דואר האלקטרוני המעודכנת.
 4. עלות השימוש באתר ותנאי תשלום
  1. הזכות של משתמש הקצה לבצע קנייה הינה ללא תשלום.
  2. הזכות של המוכר לבצע מכירה באתר הינה ללא תשלום. מרמלדה שומרת לעצמה את הזכות לשנות זאת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ולגבות תשלום ו/או לגבות עמלות ובאחראיות המוכר לבדוק תנאים כלליים אלה טרם המכירה. יובהר כי, המועד שיקבע לעניין חובת המוכר לשלם תשלום כלשהו או עמלה בגין המכירה הינו המועד בו בוצעה המכירה לקונה, גם אם במועד העלאת המוצר לאתר המכירה לא היתה כרוכה בתשלום כלשהו.
  3. המחירים המוצגים בכל שיטות המכירה כוללים מע"מ כדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
  4. חיוב משתמשי הקצה יכול להיעשות במספר דרכים כגון שימוש בכרטיס אשראי, העברות בנקאיות, שימוש באמצעי סליקה שונים או באמצעות שימוש בחשבון PayPal (שירות סליקה המאבטח תשלומים באמצעות האינטרנט). יובהר, כי מרמלדה לא תיקח כל אחריות על השימוש של משתמש בכל אמצעי תשלום כלשהוא. מרמלדה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את אמצעי התשלום הנהוגים באתר בכל עת.
  5. על משתמש הקצה לשמור על כלל הפרטים בחשבונו מעודכנים בכל עת, לרבות כתובת הדואר האלקטרוני
  6. כל תשלומי המיסים החלים על משתמש הקצה, הן על המוכר והן על הקונים, יחולו עליהם ועליהם בלבד, ומובהר כי מרמלדה לא תשא בכל תשלום מיסים בגין העסקאות.
  7. מרמלדה שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, לגבות תשלום עבור הבלטת מודעות של מוצרים או קידום מוצרים.
 5. פרסום ומכירת מוצרים
  1. במסגרת השימוש באתר המוכר יידרש למסור מידע אישי ולספק מספר נתונים אישיים כדוגמת: שם מלא, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, ועוד. נתונים אלה ישמשו את מרמלדה לשירותי דיוור ישיר. יודגש כי מסירת הנתונים הנ"ל על ידך אינה מחויבת על פי חוק, אולם, ללא מסירת הנתונים המוגדרים באתר כ"חובה", לא תוכל להשתמש בשירותי המכירה המוצעים באתר.
  2. לא תתאפשר מכירה באתר של אדם או גוף שזוהו על ידי החברה כמוכר, במישרין או בעקיפין, באתר מרמלדה מרקט https://market.marmelada.co.il, המנוהל על ידי החברה.
  3. המוכר מתחייב לשמור על פרטי הקונה שיתקשר עימו במסגרת החנות ולא לעשות בהם שימוש לרעה ולא להעבירם לצד שלישי.
  4. פרסום מוצר ע"י המוכר באתר מחייבת את המוכר במכירתו ואספקתו לקונה. המוכר יתאר באופן מדויק את המוצר ופרטיו ללא הטעיית הקונה. תיאור המוצר יתבצע באמצעות: תיאור בטקסט, תמונות ומחיר. המוכר הינו האחראי הבלעדי לכל פרסום, פעילות, טקסט, מידע, גרפיקה, תמונות, קול, וידאו, לינקים או כל מידע אחר אותו הוא מציג באתר.
  5. המוצרים באתר מרמלדה 2 מחולקים לפי קטגוריות. על המוכר לדאוג כי הינו מתייג את המוצר אותו הוא מפרסם תחת הקטגוריות המתאימות. מרמלדה שומרת על זכותה לשנות את הקטגוריות של המוצרים כפי שפרסם אותם המוכר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
  6. בכפוף לביצוע התשלום על ידי הקונה, המוכר מחויב לספק לקונה את המוצר שנמכר בדרך המסחרית הראויה.
  7. המחיר המוצג באתר ע"י המוכר חייב להיות מדויקים וכוללים מע"מ כדין. המוכר רשאי לגבות דמי משלוח ומסירה בתעריפים סבירים. על דמי המשלוח להופיע באתר בצורה ברורה. לא ניתן לשנות את מחיר המכירה של המוצר לאחר ביצוע מכירה.
 6. הגבלת אחריות
  1. מרמלדה אינה מהווה כל צד לעסקת המכירה של המוצרים בין המוכרים והקונים. לכן למרמלדה אין כל שליטה בדבר הכמות, האיכות, חוקיות, מוסריות או כל עניין אחר הקשור למוצרים הנמכרים באתר. מרמלדה אינה אחראית בדבר אמיתות או דיוק רישום ופרסום המוצרים ואין לה את היכולת לוודא כי המוכר או הקונה סיימו וביצעו את עסקת המכירה בהצלחה.
  2. למרמלדה אין את היכולת לוודא את זהותם, גילם ואזרחותם של משתמשי הקצה באתר והיא אינה מבצעת בדיקה מקדמית של משתמשי הקצה באתר או של תוכן או מידע המפורסמים באתר ע"י משתמשי הקצה. על כן, מרמלדה אינה אחראית בדבר זהות משתמשי הקצה או התוכן והמידע המפורסמים באתר.
  3. משתמש הקצה מסכים בזאת במפורש כי השימוש באתר הוא על אחריותו וסיכונו הבלעדי. מרמלדה, עובדיה, סוכניה, מנהליה, צדדים שלישיים המספקים תוכן אינם מתחייבים כי השימוש באתר יהיה נטול הפרעות או חסר תקלות או טעויות או יינתן כסדרו בלא הפסקות. כמו-כן הם אינם ערבים לדיוק, למהימנות התוכן או המידע או המוצרים המפורסמים באתר ואף לאחר אספקתם.
  4. מרמלדה לא תהא אחראית, בכל מקרה ועל פי כל תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר שלא במשפט ועוד), כלפי משתמש הקצה או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או מאי תקינותו ו/או נזק למחשבו של משתמש הקצה ו/או מידע המאוחסן במחשבו של משתמש הקצה ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר, צפוי או שאינו צפוי ומשתמש הקצה מצהיר בזאת כי הינו אחראי באופן בלעדי לכל שימוש הנעשה על ידו באתר או במוצרים.
  5. המוצרים באתר מוצגים באחריות המוכר בלבד ואין בהצגתם משום לקיחת אחריות מצד מרמלדה לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות המוכרים ועוד.
  6. מרמלדה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית שהתבצעה ע"י המוכרים או ע"י מי ממשתמשי הקצה באתר.
  7. מרמלדה לא תישא באחריות לכל אתר חיצוני המקושר אליה באמצעות קישור או לינק. מרמלדה לא תישא באחריות לכל תוכן, פעולה, פרסום, מכירה או מוצר הזמינים באתרים כאמור.
  8. על אף האמור בסעיף 5.2 לעיל, מרמלדה רשאית למסור לצדדים שלישיים, פרטי התקשרות של מוכר, בכל מקרה בו היא תמצא, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי פעולות המוכר באתר מפרות או עשויות להפר את תנאי השימוש. כמו כן, בכל מקרה של הפרה או הודעה על טענה להפרה, של משתמש קצה באתר, מרמלדה תהיה רשאית למסור את פרטיו של משתמש הקצה, אם על פי צו שיפוטי, אם במסגרת הליך משפטי או בשל הודעה על כוונה לנקוט נגדה בהליך משפטי כאמור (פליליים או אזרחיים).
 7. קניין רוחני
  1. האתר הינו רכושה הבלעדי של מרמלדה ומרמלדה הינה בעלת זכויות היוצרים, סימני המסחר וכל זכויות הקניין הרוחני באתר. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, העברה, יצירת עבודה נגזרת יצירת קישור, ניצול או פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של מרמלדה בכל דרך שהיא, בשלמותן או בחלקן, ללא קבלת אישור מראש ובכתב ממרמלדה אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות קניין רוחני, באופן שעלול להשית על המפר עונשים או קנסות פליליים או אזרחיים.
  2. משתמש הקצה לא יפרסם באתר כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות ללא קבלת הרשאה מפורשת מבעלי הזכויות. מרמלדה לא תישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא בכל הנוגע להפרת זכויות קניין רוחני שהתבצעו ע"י המוכר או משתמש הקצה באמצעות פרסום אובייקטים באתר. מרמלדה שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל מידע באתר המפר כל זכויות קניין רוחני שהובא לידיעתה כדבר הפרה.
  3. משתמש הקצה מעניק בזאת למרמלדה רישיון בלתי הדיר, שאינו בלעדי, אינו מוגבל בזמן ובמקום וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם ולהפיץ את התכנים אותם הוא מפרסם באתר (בחלקו או בשלמותו) וכן לשלב חומר זה ביצירות נגזרות או אחרות בכל צורה, מדיה או טכנולוגיה. משתמש הקצה מאשר לכל משתמש קצה אחר לגשת, לצפות, לאחסן, לשכפל ולהעתיק את התכנים אותם הוא מפרסם באתר לשימושו האישי של אותו משתמש קצה.
 8. ניהול מודעה ופעילות אסורה
  1. הפעילות והשימוש באתר כפי שמפורט להלן אסורה בהחלט:
   1. פרסום מוצר באתר לא יהיה מזויף, מטעה או לא מדויק.
   2. אסורה כל פעילות הקשורה להונאה, מכירה של מוצרים גנובים או כל פעילות לא חוקית אחרת.
   3. אסורה כל פעילות המפרה זכויות של צד שלישי כגון סימני מסחר, פטנטים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים או כל זכויות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא.
   4. אסורה כל פעילות המפרה פרטיותו של כל אדם, והכל כמפורט בהרחבה במדיניות הפרטיות של אתר זה.
   5. אסורה כל פעילות המהווה לשון הרע של כל אדם, השמצה או הטרדה של כל אדם.
   6. אסור כל פרסום העשוי להכיל תכנים פורנוגרפיים או פוגעניים.
   7. אסור כל פרסום או מכירה של מוצר שיכול לשמש אדם אחר לפריצה או פגיעה או פעילות לא חוקית במערכות מחשוב או מאגרי נתונים או גניבת מידע אישי של משתמש קצה.
   8. אסור אזכור מרמלדה או הפניית קישור מאתר מרמלדה לאתר אינטרנט חיצוני העלול לגרום נזק לאתר או לחייבו חובה שבדין.
  2. מרמלדה רשאית לבטל/לשנות/לערוך כל מודעה באתר, לפי שיקול דעתה.
  3. מרמלדה שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר נוסח של מודעה שאינו ראוי ו/או אינו עומד בסטנדרטים של האתר.
  4. לא יכניס המוכר למודעה לינק/קישור לאתר אינטרנט אחר או כתובת אינטרנט בין בכתב ובין בתוך תמונה. פרסום של מספר טלפון יעשה אך ורק בתוך שדות יצירת הקשר ולא בטקסט חופשי.
 9. איסוף נתונים על ידי מרמלדה באמצעות "COOKIES"
  1. מרמלדה, באופן דומה לזה של חברות הפרסום, יוצרת גם היא קבצי "COOKIES" במחשבך האישי ומהם היא אוספת מידע הנוגע לסוג האתרים המועדף על הגולש, דרכי הגישה של הגולש לאתרים אלה, סוג האינפורמציה אותה מבקש לאתר בדרך כלל ברשת האינטרנט, תחומי העניין של הגולש וכיו"ב. המידע הנאסף באמצעות ה-"COOKIES" משמש את מרמלדה לשימושים פנימיים ועצמיים בלבד, במטרה להביא לשיפור ולעדכון האתר כך שהוא יתאים באופן אופטימאלי לציפיותיך, והוא כפוף להתחייבויות ולמגבלות שמקבלת על עצמה מרמלדה במסגרת תנאים כלליים אלה.
  2. בנוסף משמשים קבצי ה-"COOKIES" לזיהוי הגולש על ידי האתר ובכך הן חוסכות את עדכון פרטי הגולש (כדוגמת שם משתמש וסיסמא) בכל מקרה בו נדרש רישום וזיהוי במסגרת רכיבים שונים באתר.
  3. כמובן שביכולת הגולש למחוק ו/או למנוע כליל את היווצרותם של קבצי "COOKIES" במחשב באמצעות שינוי ההגדרות הרלבנטיות, אולם הדבר יחייב את הגולש בעתיד לשוב ולעדכן את שם המשתמש והסיסמא במקרים בהם רישומם של פרטים אלה מתחייב מאופי השירות שהגולש מבקש לקבל באתר.
 10. שונות
  1. כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות התנאים הכלליים.
  2. כל זכות או סעד של מרמלדה בהתאם לתנאי השימוש לא יגרעו מכל זכות או סעד אחרים של מרמלדה הקיימים לה על פי דין.
  3. תנאי שימוש אלו אינם מהווים חוזה לטובת צד שלישי ואינם מקנים כל זכות לצד שלישי כלשהו.
  4. שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי מרמלדה לא יחשבו כויתור על זכויותיה על פי תנאי השימוש או על פי כל דין, ולא יהוו תקדים לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של מרמלדה לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תישמע כל טענה בדבר ויתור או השעיה של זכויותיה.
  5. הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי השימוש, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל תביעה או בקשה העשויים להיות מוגשים בקשר לתנאי שימוש אלה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו.
  6. חוסר התקפות של אחד או יותר מהסעיפים בתנאי השימוש לא תשפיע על תקפות תנאי השימוש בכללותם. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.
  7. הודעות יימסרו למרמלדה באמצעות דוא"ל כפי שמפורט באתר או לכתובת הרשומה מעלה בתנאי השימוש. הודעה תחשב כנמסרה לאחר 24 שעות ממועד שליחת דוא"ל כאמור, למעט כאשר משתמש הקצה קיבל התראה כי כתובת הדוא"ל אינה תקינה.